ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

Τράπεζα της Ελλάδος: Διανέμει μέρισμα 0,6384 ευρώ/μετοχή – Οι αποφάσεις της Γ.Σ

Share:

Σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ.2 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται ότι στην 89η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00 με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, χωρίς τη φυσική τους παρουσία, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), συμμετείχαν μέτοχοι και αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες 8.140.381 μετοχές που αντιστοιχούν σε 108.471 δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 19.864.886 μετοχών που αντιστοιχούν σε 264.865 δικαιώματα ψήφου1, ήτοι ποσοστό 40,95% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

 Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2021 μετά της επ’ αυτών και της διαχείρισης Ετήσιας Έκθεσης καθώς και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.140.381]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [108.471]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,95%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [106.540]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [1.931]. |ΑΠΟΧΗ: [0].

 Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης 2021, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 3.270.530.651.-, ως εξής:

Κέρδη προς διάθεση ευρώ 3.270.530.651.-

 – Μέρισμα προς καταβολή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές ευρώ 13.349.203.-

– Ειδικό αποθεματικό για χρηματοοικονομικούς κινδύνους ευρώ 2.744.771.262.-

– Έκτακτο αποθεματικό ευρώ 13.331.600.-

– Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ 499.078.586.

– Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.140.381].

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [108.471]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,95%]. |

Ψήφοι ΥΠΕΡ: [106.540]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [1.931]. |ΑΠΟΧΗ: [0]. Επί του μερίσματος χρήσης 2021 θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν.

Κατόπιν τούτου, το καθαρό πληρωτέο ποσό μερίσματος χρήσης 2021 διαμορφώνεται σε ευρώ 0,6384 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία καταγραφής (record date) ορίζεται η 6η Μαΐου 2022.

Οι δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος κατά την ημερομηνία καταγραφής, τηρουμένων των περιορισμών του άρθρου 8 παρ. 5 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος 2, προσδιορίζονται ως εξής:

i) οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. ως δικαιούχοι μετοχών, οι μετοχές των οποίων τηρούνται σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Ιδίου ή σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελάτη.

ii) οι ταυτοποιούμενοι μέσω των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ή άλλων Διαμεσολαβητών σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού Λειτουργίας της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» ως δικαιούχοι μετοχών, οι μετοχές των οποίων τηρούνται σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελατείας.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ως άνω καταβολή μερίσματος ορίζεται η 5η Μαΐου 2022. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερίσματος.

Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η 12η Μαΐου 2022, η δε καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ιδίως το άρθρο 19 του ν. 4569/2018), τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ιδίως το άρθρο 5.5), καθώς και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» και τις σχετικές αποφάσεις της. Πληρώτρια Τράπεζα θα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Αναλυτικά οι λεπτομέρειες σχετικά με την καταβολή του μερίσματος περιέχονται στην ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Μέρισμα χρήσης 2021».

 Ενέκρινε ομόφωνα τον προταθέντα καθορισμό της αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.140.381]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [108.471]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,95%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [108.471]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0].|ΑΠΟΧΗ: [0].

 Πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία για την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2021.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.140.381]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [108.471]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,95%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [108.471]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0].|ΑΠΟΧΗ: [0].

 Ενέκρινε ομόφωνα τον προταθέντα καθορισμό της αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2022.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.140.381]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [108.471]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,95%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [108.471]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0].|ΑΠΟΧΗ: [0].

 Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2022.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.140.381]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [108.471]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,95%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [106.765]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [1.706]. |ΑΠΟΧΗ: [0].

 Εξέλεξε ομόφωνα την ελεγκτική εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. ως Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τη χρήση 2022.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.140.381]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [108.471]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,95%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [108.471]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0].|ΑΠΟΧΗ: [0].

 Εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Χρήστο Χατζηεμμανουήλ ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για μία τριετία και σε κάθε περίπτωση μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.140.381]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [108.471]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,95%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [108.471]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0].|ΑΠΟΧΗ: [0]Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

Βασιλείου (Eurobank): Τα κριτήρια ESG δεν αποτελούν προαπαιτούμενο αλλά κοινό στόχο

Next Article

Καραμολέγκος: Ολοκληρώθηκε η δημόσια πρόταση – Προς έξοδο από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της Εμ. Καρ.…