ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

Τράπεζες: Βελτιώνουν τη ρευστότητα και το κόστος χρηματοδότησής τους

Share:

Αλώβητες από την άρση του waiver (κατ΄ εξαίρεση αποδοχή τίτλων από την ΕΚΤ για χρηματοδότηση) και με ενισχυμένη τη ρευστότητά τους τόσο από καταθέσεις, όσο και από repos στη διατραπεζική αγορά, βρίσκονται οι τράπεζες. Καλυμμένα ομόλογα υψηλής διαβάθμισης, τιτλοποιήσεις δανείων, αλλά και επιστροφές ρευστότητας από την ΕΚΤ στο πλαίσιο της συμμετοχής των τραπεζών στο πρόγραμμα TLTRO (ρευστότητα που διατέθηκε επιτυχώς, με υπέρβαση στόχων, σε νέες χορηγήσεις), ενίσχυσαν επίσης τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος. Όσο για το κόστος χρηματοδότησης των τραπεζών, αυτό κινείται από 0,47% μέχρι 0,69%.

Ειδικότερα, η εικόνα μέχρι τα τέλη Αυγούστου είναι η εξής:

Εθνική Τράπεζα

Οι καταθέσεις του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 2,3% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 41,2 δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο 2018, αντανακλώντας κυρίως τις θετικές εξελίξεις στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο. Στην Ελλάδα οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 866 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σε 39,3 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις στην ΝΑ Ευρώπη ενισχύθηκαν κατά 2,7% σε τριμηνιαία βάση, σε 1,9 δισ. ευρώ. Σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2017, οι καταθέσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 8,2% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας εγχώριες εισροές καταθέσεων 3 δισ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω σε 73% στην Ελλάδα (75% το α΄ εξάμηνο 2017) και σε 74% σε επίπεδο ομίλου (από 86% το α΄ εξάμηνο 2017).

Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα διατηρείται σε μόλις 2,8 δισ. ευρώ τον Αύγουστο 2018 από 12,3 δισ. το τέλος του δ΄ τριμήνου 2016 και αφορά αποκλειστικά το πρόγραμμα στοχευμένων συναλλαγών μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ. Μετά την αποπληρωμή του ELA στο τέλος Νοεμβρίου 2017 ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας ανέρχεται σε 117%. Η χρηματοδότηση μέσω repos στη διατραπεζική αγορά ανέρχεται σε 4,4 δισ.

Η απόφαση της ΕΚΤ τον Αύγουστο 2018 για άρση της κατ΄ εξαίρεση αποδοχής ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ως αποδεκτών ενεχύρων στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης δεν επηρεάζει το κόστος χρηματοδότησης της ΕΤΕ, καθώς τα ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια αντικαταστάθηκαν με καλυμμένα ομόλογα υψηλής διαβάθμισης της Τράπεζας.

Τράπεζα Πειραιώς

Οι καταθέσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 42,1 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2018 και αυξήθηκαν κατά 1 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 41,9 δισ. και αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση. Από τέλος Ιουνίου μέχρι τέλος Αυγούστου οι καταθέσεις έχουν αυξηθεί κατά 500 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουνίου 2018 σε 1,8 δισ. ευρώ από 15,8 δισ. ένα χρόνο πριν (η μείωση στο β΄ τρίμηνο 2018 ήταν 4,3 δισ. ευρώ).

Η χρηματοδότηση από τον ELA ήταν ελάχιστη (0,3 δισ. ευρώ) και μειώθηκε στο μηδέν στα μέσα Ιουλίου. Η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ μειώθηκε σε 1,5 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2018 από 5,5 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα υπόλοιπα χρηματοδότησης από repos στη διατραπεζική αγορά αυξήθηκαν σε 3,3, δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2018, από 2,4 δισ. στα τέλη του 2017. Οι πράξεις repos ήταν έναντι ενεχύρων μη επιλέξιμων από την ΕΚΤ, συνεπακόλουθο του μηδενισμού του αποθέματος ομολόγων EFSF από τον Ιανουάριο 2018, μετά και την ολοκλήρωση του προγράμματος ανταλλαγής στο οποίο συμμετείχαν οι ελληνικές τράπεζες. Η χρηματοδότηση από διατραπεζικά repos ανήλθε σε 3,8 δισ. ευρώ στα τέλη Αυγούστου 2018. Σημειώνεται ότι καλυμμένα ομόλογα 4 δισ. ευρώ της τράπεζας έλαβαν επενδυτική βαθμίδα, διευρύνοντας αναλογικά τη δεξαμενή των επιλέξιμων ενεχύρων για κατάθεση στην ΕΚΤ.

Η ρευστότητα της Τράπεζας Πειραιώς ενισχύθηκε επίσης κατά 3 δισ. ευρώ από επιστροφή στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο πρόγραμμα TLTRO.

Alpha Bank

Το β΄ τρίμηνο 2018, το ύψος της χρηματοδότησης της Τράπεζας από τις κεντρικές τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά 2 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε 5,9 δισ. ευρώ, κυρίως ως αποτέλεσμα εισροών καταθέσεων στην Ελλάδα κατά 1,2 δισ. ευρώ, καθώς και λόγω της αύξησης των διατραπεζικών συναλλαγών repos κατά 900 εκατ. ευρώ.

Οι καταθέσεις στην Ελλάδα ανέρχονται σε 38,1 δισ. ευρώ (+3,2 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2018). Τα repos σε 4,8 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,6 δισ. ευρώ στο εξάμηνο 1/1 – 30/6/2018. Οι διατραπεζικές συναλλαγές repos το β΄ τρίμηνο 2018 ενισχύθηκαν στα 3,4 δισ. ευρώ.

Η Τράπεζα εξέδωσε επίσης καλυμμένο ομόλογο 500 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση από τον ELA ανήλθε σε 2,5 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2018, μειωμένη κατά 4,5 δισ. ευρώ από το τέλος 2017 και 8,9 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Στο τέλος Αυγούστου 2018 η χρηματοδότηση από τον ELA είχε μειωθεί σε 1,1 δισ. ευρώ.

Όσο για τη χρηματοδότηση από την ΕΚΤ στο τέλος Αυγούστου, παρέμεινε αμετάβλητη σε 3,1 δισ. ευρώ παρά την άρση αποδοχής των ομολόγων και των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ως ενεχύρων για αναχρηματοδότηση, καθώς η Τράπεζα τα αντικατέστησε με άλλα, αποδεκτά για χρηματοδότηση, ομόλογα.

Η σύνθεση της χρηματοδότησης της Alpha Bank στο τέλος Ιουνίου 2018 είναι 80% καταθέσεις (από 66% τον Ιούνιο 2017), 8% διατραπεζικά repos (από 4% τον Ιούνιο 2017), 5% ELA (από 23% τον Ιούνιο 2017) και σταθερά 7% από ΕΚΤ.

Eurobank

Μέχρι το τέλος Αυγούστου η χρηματοδότηση της Τράπεζας από το ευρωσύστημα είχε υποχωρήσει στα 3 δισ. ευρώ, κατά 7 δισ. ευρώ χαμηλότερα από τον Δεκέμβριο του 2017. Η χρηματοδότηση της Τράπεζας από τον ELA μειώθηκε σε 1,8 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2018 και είναι χαμηλότερη κατά 6,1 δισ. ευρώ έναντι του Δεκεμβρίου 2017. Στόχος της Τράπεζας είναι η πλήρης απεξάρτηση από τον ELA τέλος Οκτωβρίου – αρχές Νοεμβρίου.

Σημαντική είναι η αύξηση της χρηματοδότησης της Τράπεζας μέσω repos στη διατραπεζική αγορά, τα οποία είχαν αυξηθεί στα 5,8 δισ. ευρώ στα τέλη Αυγούστου, από 3,4 δισ. ευρώ στα τέλη Δεκεμβρίου 2017.

Οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 900 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο και 2,2 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο. Σε επίπεδο Ομίλου οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1,1 δισ. ευρώ και 2,6 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Οι καταθέσεις της Τράπεζας ανέρχονται σε 36,4 δισ. ευρώ.

Ρευστότητα 800 εκατ. ευρώ αποδίδει στην Τράπεζα και η τιτλοποίηση επιχειρηματικών δανείων που έγινε στο β΄ τρίμηνο 2018.

capital

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

Ο ελιγμός Τσίπρα για το αφορολόγητο – Το μπαλάκι στην επόμενη κυβέρνηση

Next Article

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Παπακώστα : Υπερβαίνω το κόμμα μου για να εξυπηρετηθεί μία…