ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 25.6.2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Share:

Η Εταιρία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5 στη Βάρη Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν  (αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου) 5 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 15.937.109 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 72,73% επί συνόλου 21.912.599 κοινών ονομαστικών μετοχών. H Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:                                             

1. Έλαβε γνώση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου χρήσεως 1/1/2020 έως 31/12/2020.

2. Έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 1/1/2020 έως 31/12/2020.

3. Ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης και τα πεπραγμένα του  Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2020 έως 31/12/2020.  

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 15.937.109 (72,73% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.937.109 (100%), κατά 0, αποχή 0.

4.  Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 1/1/2020 έως 31/12/2020 και αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος λόγω σωρευμένων ζημιών προηγούμενων ετών.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 15.937.109 (72,73% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.937.109 (100%), κατά 0, αποχή 0.

5. Με απαρτία 72,73% και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων και μετά από φανερή ψηφοφορία ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020 και απάλλαξε ομόφωνα τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 15.937.109 (72,73% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.937.109 (100%), κατά 0, αποχή 0.

6. Ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση του 2020 μέσω της υποβληθείσας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Έκθεσης Πεπραγμένων. 

7. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2020  έως 31/12/2020.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 15.937.109 (72,73% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.937.109 (100%), κατά 0, αποχή 0.

8. Προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 15.937.109 (72,73% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.937.109 (100%), κατά 0, αποχή 0.

9. Εξέλεξε για τον Τακτικό και Φορολογικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  της Εταιρίας και του Ομίλου της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Ιανουαρίου 2021 την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton με Α.Μ. ΣΟΕΛ : 127.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 15.937.109 (72,73% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.937.109 (100%), κατά 0, αποχή 0.

10. Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. Η Έκθεση είναι αναρτημένη στο site της Εταιρείας στη διεύθυνση www.revoil.gr  στην ενότητα των Επενδυτικών Σχέσεων.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 15.937.109 (72,73% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.937.109 (100%), κατά 0, αποχή 0.

11. Αποφάσισε : ι) τη μείωση του αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε δύο από την 17η Ιουλίου 2021 (ημερομηνία εφαρμογής του νόμου 4706/2020)  και εφεξής.  ιι) να παραμείνουν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οι κ.κ. Μαρία Σάββα και Βασιλική Σακελλαροπούλου, και απέδωσε σε αυτές την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλος, μέχρι την λήξη της θητεία τους, ήτοι μέχρι την 28η Ιουνίου 2024. ιιι) την εκλογή του ο κ. Ευάγγελου Ρούσσου του Γεωργίου και της Ευφροσύνης ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο οποίος είχε εκλεγεί ως αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της από 28.06.2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, προκειμένου να καταλάβει θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα προκειμένου να καταλάβει τη θέση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Κωνσταντίνου Καρρά και να αναπληρώσει αυτόν στο Διοικητικό Συμβούλιο, έως τη λήξη της θητείας αυτού, ήτοι έως την 28.06.2024, ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να διαμορφωθούν εκ νέου σε επτά (7).

 Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 15.937.109 (72,73% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.937.109 (100%), κατά 0, αποχή 0.

 12. Η Γενική Συνέλευση ως αρμόδια να αποφανθεί για το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της αποφάσισε ομόφωνα ότι:

– Η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου

– Θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τα δύο  ανεξάρτητα.

– Η θητεία της Επιτροπής θα συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου (πέντε έτη) και θα μπορεί να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

– Τα μέλη της επιτροπής θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν 4449/2017 όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 15.937.109 (72,73% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.937.109 (100%), κατά 0, αποχή 0.

13. Ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, η οποία είναι διαθέσιμη στο site της Εταιρίας στη διεύθυνση www.revoil.gr στην ενότητα των Επενδυτικών Σχέσεων.  

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 15.937.109 (72,73% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.937.109 (100%), κατά 0, αποχή 0.

14. Χορήγησε την άδεια κατ’ άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 και ενέκρινε σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά Στελέχη τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 15.937.109 (72,73% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.937.109 (100%), κατά 0, αποχή 0.

15. Στα διάφορα θέματα η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι το ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Καρράς, υπέβαλε την παραίτησή του με την από 24.06.2021 επιστολή του και το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προχώρησε στην αντικατάστασή του. Δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα.



Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

Wall: 35ο ρεκόρ ο S&P 500 για φέτος – Τέταρτη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του ο Dow

Next Article

Επίσκεψη Χατζηδάκη- Μιχαηλίδου στον Φάρο Τυφλών

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδας στην Καλλιθέα επισκέφθηκε σήμερα ο…