ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Share:

Μαγούλα 30/06/2021

 

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία (Γ.Ε.ΜΗ. 122838007000 πρώην αρ.μ.ΑΕ 6055/06/Β/86/133), η οποία συνήλθε στην έδρα της στις 30/06/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, έλαβε τις κατωτέρω σε περίληψη αποφάσεις.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  τ.Γ.Σ.

 

1.    Επί του 1ου θέματος (Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), οι οποίες περιλαμβάνουν την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση αποτελεσμάτων (όπου δεν προβλέπεται η διανομή μερίσματος), την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση ταμειακών ροών, τις σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου του ορισθέντος ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης (πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου επί της χρήσης 2020)

 

Εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2020 χωρίς να επιφερθεί σε αυτές οποιαδήποτε τροποποίηση.

Η διάθεση του αποτελέσματος γίνεται ως στον Πίνακα «Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων» και «Κατάσταση συνολικού εισοδήματος» των οικονομικών καταστάσεων αναφέρεται, το οποίο καταλήγει σε ζημίες μετά από φόρους  ΕΥΡΩ – 2.212.298,15.

Βασικά μεγέθη της άνω κατάστασης είναι :

(α) κύκλος εργασιών 13.687.174,76¤, (β) μικτά κέρδη 912.213,70 ΕΥΡΩ, (γ) ζημίες προ φόρων

– 2.312.347,22 ΕΥΡΩ, (δ) ζημιές μετά από φόρους – 2.212.298,15 ΕΥΡΩ και (ε) συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, ζημιά – 2.210.573,92 ΕΥΡΩ.

Αποφασίστηκε η μη διανομή τακτικού μερίσματος.

Εγκρίθηκε επίσης η έκθεση ελέγχου της ελεγκτικής εταιρίας και η Έκθεση Διαχείρισης (πεπραγμένων) του Δ.Σ., η οποία περιλαμβάνει και την Επεξηγηματική Έκθεση, για την διαχειριστική χρήση 2020.

 

2.    Επί του 2ου θέματος (Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020 και απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης)

 

       Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάχθηκε η ελεγκτική εταιρία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132) καθώς και ο ορκωτός ελεγκτής αυτής Ιωάννη Θ.Μακρή (α.μ. ΣΟΕΛ 281131) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά επί της διαχείρισης και των πεπραγμένων για τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020.

 

3.    Επί του 3ου θέματος (Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας καταχωρημένης στο μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών)

 

            Έγινε αποδεκτή η υποβληθείσα προς την εταιρία προσφορά της ελεγκτικής εταιρίας PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132), η οποία εξελέγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν 2231/94 αυτήν για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2021 έως 31.12.2021.

 

4.    Επί του 4ου θέματος (Ενημέρωση από την Επιτροπή Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της επιτροπής για την εταιρική χρήση 2020)

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020.

 

5.    Επί του 5ου θέματος (Έγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές κατά την παρελθούσα χρήση 2020)

 

       Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές για την παρελθούσα χρήση 2020.

 

6.    Επί του 6ου θέματος (Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν 4548/2018)

      

       Τέθηκε υπο όψιν των μετόχων και ψηφίστηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2020, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. εντός της χρήσης 2020. Το σχετικό κείμενο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.vis.gr Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα (άρθ. 112 § Ν 4548/2018).

 

7.    Επί του 7ου θέματος (Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός της θητείας του)

 

Εξελέγη το νέο Δ.Σ με θητεία πενταετή λήγουσα στις 30.06.2026 και με μέλη τους υπό στοιχεία :

 

(α) Δημήτριος Φιλίππου του Ιωάννη

(β) Παναγιώτα Φιλίππου του Ιωάννη

(γ) Γεώργιος Χατζηβασιλείου του Βασιλείου

(δ) Κυριάκος Σουπιωνάς του Ευάγγελου

(ε) Φωκίων Τσίντος του Αναστασίου

(στ) Σωκράτης Λαμπρόπουλος του Παναγιώτη

(ζ) Μαρία Κοτσιά του Νικολάου

 

Για τα δύο τελευταία μέλη υπό στοιχεία (στ) και (ζ) έγινε η διαπίστωση από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 και μετά ταύτα εγκρίθηκε αυτή η διαπίστωση από την Γενική Συνέλευση και τα εξέλεξε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

8.    Επί του 8ου θέματος (Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον ορισμό των μη εκτελεστικών μελών (ανεξαρτήτων ή μη) της Επιτροπής Ελέγχου από τα μέλη του κατά την συγκρότησή του σε σώμα, σύμφωνα με το άρθ. 44 Ν 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 74 του Ν 4706/2020)

 

       Αποφασίσθηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και δύο (2) μέλη ανεξάρτητα από την εταιρία. Η θητεία της Επιτροπής θα συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου (πέντε έτη) και θα λήξει στις 30.06.2026.

 

       Ορίσθηκε ως ανεξάρτητο από την εταιρία πρόσωπο – μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ο οικονομολόγος κ. Χαράλαμπος Ξανθόπουλος του Μιχαήλ, εν ενεργεία Λογιστής – Φοροτεχνικός με αδεια ασκήσεως Λογιστή – Φοροτεχνικού Α τάξης και κατόπιν πρότασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ορίσθηκε ως δεύτερο ανεξάρτητο από την εταιρία πρόσωπο – μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ο εν ενεργεία Λογιστής – Φοροτεχνικός Νικόλαος Κούτρας. Τα οριζόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 4706/2020, καθώς διαθέτουν επαρκή γνώση στο φοροτεχνικό και οικονομικό τομέα και διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής, όπως αφενός μεν διαπιστώθηκε για τον κ. Χαράλαμπο Ξανθόπουλο από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε αυτή η διαπίστωση από τη Γενική Συνέλευση και αφετέρου δε όπως διαπιστώθηκε από την Γενική Συνέλευση για τον κ. Νικόλαο Κούτρα.

      

       Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση παρείχε εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. να ορίσει, κατά την συγκρότησή του σε σώμα, το υπολειπόμενο ένα (1) μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από τα μη εκτελεστικά μέλη του, αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει.

 

9.    Επί του 9ου θέματος (Υποβολή και έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020)

 

       Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ., η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 3 Ν 4706/2020 και της εγκλ 60/18.09.2020 ΕπΚεφ, και αποσκοπεί στη διαμόρφωση του ειδικότερου πλαισίου και των κριτηρίων επιλογής, ορισμού, αναπλήρωσης, αντικατάστασης και ανανέωσης της θητείας των μελών του Δ.Σ.

 

10.   Επί του 10ου θέματος (Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά)

 

Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό της.

 

Σημειώσεις :

Αναφορικά με όλα τα θέματα της τ.Γ.Σ.

 

Α.    Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 4.220.758, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,949 % καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 3.974.880,00 ΕΥΡΩ.

 

Β.    (α) Κατά την συζήτηση των άνω θεμάτων παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν τρείς (3) συνολικά μέτοχοι, (β) για όλα τα θέματα η αποφάσεις ελήφθησαν με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αποφάσεων είναι άμεσο.

 

 

Για την ΒΙΣ ΑΕ

 

Κυριάκος Σουπιωνάς

Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων

 Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

Citigroup: Αυξάνει τη short θέση στο ελληνικό 7ετές ομόλογο

Next Article

Αυτοκίνητο: Αρνητικό πρόσημο στην παραγωγή, αυξάνονται τροχαία και ταξινομήσεις

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
του Βάιου Κρόκου Μπορεί η συνολική παραγωγή να βελτιώνεται αισθητά…