ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Share:

MΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ.

Αθήνα 8/7/2021

Συνήλθε σήμερα 8/7/2021 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε» στην οποία παρέστησαν  7  Μέτοχοι, κομιστές  7.456.286  μετοχών, ήτοι ποσοστό  75,93 επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

 

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν με  ψήφους 7.456.286 υπέρ ( 100% επί των παρισταμένων), οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις στο σύνολό τους, μετά των επ’αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου  και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,  για την εταιρική χρήση 2020, όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρημαστιστηρίου Αθηνών, και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση, αντίγραφο της οποίας διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους μαζί με αντίγραφο της αναφοράς της Επιτροπής Ελέγχου προς την Γενική Συνέλευση

Θέμα 2ο: η Γενική Συνέλευση  ομόφωνα  με ψήφους 7.456.286 υπέρ ενέκρινε την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεση αποτελεσμάτων, άνευ διανομής μερίσματος για την χρήση 2020, λόγω ζημιογόνου  αποτελέσματος των κατά Δ.Λ.Π. επισήμων βιβλίων της εταιρείας

Θέμα 3ο: η Γενική Συνέλευση  ομόφωνα  με  ψήφους  7.456.286 υπέρ ενέκρινε την συνολική διαχείριση της Εταιρείας  σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, για την χρήση 2020 από τα Μέλη του Δ.Σ.   και συγκεκριμένα των κ.κ. Ιωάννη Μαθιού του Κωνσταντίνου, Μαθιού Δημητρίου του Νικολάου, Ιωάννη Μαθιού του Νικολάου, Μαθιού Νικολάου του Ιωάννη, Θεοδωρόπουλου Σταύρου του Θεοδοσίου, Στρούτση Ιωάννη, Κοκκινιώτη Παναγιώτη, και  Μαρίδη Χρήστου καθώς   και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2020.

Θέμα 4ο: η Γενική Συνέλευση  ομόφωνα  με ψήφους 7.456.286  υπέρ ενέκρινε την υποβληθείσα Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112  του Ν. 4548/2018, το πλήρες κείμενο της οποίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

Θέμα 5ο: Εγκρίθηκαν  ομόφωνα   με  ψήφους 7.456.286 υπέρ οι καταβληθείσες αποζημιώσεις και αμοιβές στα μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2020 έως 31-12-2020,   και η προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για  την διαχειριστική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Θέμα 6ο: Εκλέχτηκε  ομόφωνα, με ψήφους 7.456.286 υπέρ (παμψηφεί),  η  ελεγκτική εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕ», για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2020. Επίσης εγκρίθηκαν ομόφωνα  οι κα . Γρατσία – Δρομπάκη Αγγελική και ο κος. Τζώρας Φαίδων  τους οποίους πρότεινε η παραπάνω ελεγκτική Εταιρεία, ως  Τακτικός και Αναπληρωματικό Ελεγκτής-Λογιστής της ιδίας χρήσης, εγκρίθηκε η αμοιβή ελέγχου της  χρήσης 2020 και η αμοιβή για την χρήση 2021 επί τη βάσει  της αντίστοιχης του 2020 ( μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου)

Θέμα 7ο:  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε  ομόφωνα με ψήφους  7.456.286(παμψηφεί)την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την χρήση 2020  το πλήρες κείμενο της οποίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της  Εταιρείας

Θέμα 8ο: Εγκρίθηκαν  ομόφωνα  με ψήφους 7.456.286(παμψηφεί)  επί των παρισταμένων, οι συμμετοχές των μελών Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών   της Εταιρείας στην Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία  

 Θέμα 9ο:  Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 7.456.286 η  εισήγηση του Δ.Σ της Εταιρείας να παραμείνει η  Επιτροπή Ελέγχου,   τριμελής Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου,  και εξουσιοδοτήθηκε   το ΔΣ της εταιρείας να ορίσει τα πρόσωπα  που θα συμμετέχουν  στην νέα Επιτροπή Ελέγχου,   εκ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών και των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ,  μέχρι την λήξη της θητείας της. Επίσης  εξουσιοδοτήθηκε  το ΔΣ  της Εταιρείας να  έχει το δικαίωμα ορισμού μέλους σε κάθε   περίπτωση ύπαρξης  ανάγκης  αντικατάστασης τυχόν μέλους της Επιτροπής λόγω  παραίτησης, θανάτου, απώλειας της ιδιότητάς του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού κοκ. Τέλος εγκρίθηκε κατά τα ανωτέρω,  η  θητεία τη επιτροπής να είναι πενταετής και να λήγει  κατά την λήξη της θητείας του εκλεγέντος   ΔΣ    δηλαδή στις  8/7/2026 παρατεινομένης  της θητείας της το αργότερο έως την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μετά την λήξη της θητείας του ΔΣ. Για όλα τα παραπάνω  αποφασίστηκε το ΔΣ να λάβει υπόψιν του  τις  διατάξεις του άρθρου 44  παρ. 1 περ. γ του Ν. 4449/2017, του  άρθρου 74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020,  και κάθε σχετικής νομοθεσίας,  και τα  ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν.4449  

Θέμα 10ο: Εκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 7.456.286, η παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της Εταιρείας, να αποφασίσει την τυχόν  μείωση του μετοχικού κεφαλαίου  ή  την λύση της θυγατρικής εταιρείας Bau Market A.E,  ή την συγχώνευση με απορρόφηση  ή οποιανδήποτε άλλη λύση κρίνει σκόπιμη για την εξυγίανση της εταιρείας αυτής,  και επίσης εγκρίθηκε  και η  παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ προκειμένου να ορίσει εκπροσώπους του και να προχωρήσει στην υλοποίηση κάθε ενέργειας η οποία θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της τυχόν ληφθείσης απόφασης λύσης της εταιρείας,   ή συγχώνευση καθώς και  για την επιλογή  του τρόπου λύσης  και    εκκαθάρισης  ή  μεταβίβασης της περιουσίας της κατά την απόλυτο κρίση του.

Θέμα 11:  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε  ομόφωνα με ψήφους  7.456.286  την   προταθείσα από το ΔΣ Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του ΔΣ όπως αυτή είναι ανηρτημένη στο ιστότοπο της Εταιρείας

Θέμα 12: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε  ομόφωνα με ψήφους 7.456.286    νέο   δωδεκαμελές  Διοικητικό Συμβούλιο,  δια της επανεκλογής εκ των απερχομένων μελών αυτού των κ.κ.:  1. Μαθιού  Ιωάννη του Κωνσταντίνου, 2. Μαθιού  Δημητρίου  του Νικολάου, 3. Μαθιού  Ιωάννη του Νικολάου, 4. Μαθιού Νικολάου  του Ιωάννου, 5. Κοκκινιώτη Παναγιώτη του Αθανασίου, 6. Θεοδωρόπουλου Σταύρου  του Θεοδοσίου, 7. Μαρίδη Χρήστου  του Γεωργίου, 8. Στρούτση  Ιωάννη του  Παναγιώτη, 9. Μαθιού Θάλειας του Ιωάννου  και της εκλογής των κ.κ. Νικολάου Μαθιού  του Δημητρίου,  Αντωνίας Μαρίας (Μάνιας) Σακκά, Μυρτώς  Μαθιού του Ιωάννη ως νέων μελών αυτού,  για  πενταετή θητεία που άρχεται   στις 8/7/ 2021   και λήγει  στις   8/7/2026    ή την τυχόν μεταγενέστερη σύγκλιση της Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης του έτους 2026,    αλλά όχι καθ’ υπέρβασιν της εξαετίας.   Επίσης ομόφωνα ενέκρινε τον ορισμό των  κκ.   Αντωνίας Μαρίας (Μάνιας) Σακκά,  Θεοδωρόπουλου Σταύρου  του Θεοδοσίου, Μαρίδη Χρήστου  του Γεωργίου και Στρούτση  Ιωάννη του  Παναγιώτη, ως ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον, όπως διαπιστώθηκε κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης, πληρούνται στο πρόσωπό τους άπασες οι τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο (και δη τόσο εκ του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 όσο και, ιδίως, εκ του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας. 

Θέμα 13: Η Γενική Συνέλευση  με την απαιτουμένη αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (ψήφους7.456.286  και ποσοστό  75,93%) ομόφωνα ενέκρινε την μείωση  του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  από  € 6.775.365,3  σε   € 4.909.685    ήτοι την μείωση  του μετοχικού κεφαλαίου κατά €1.865.680,3  με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από € 0,69 σε € 0,5   ανά μετοχή, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο και παρέσχε εξουσιοδότηση  προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

Επί του 14ου θέματος «Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις» δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Μαθιός του Κωνσταντίνου, ενημέρωσε τους παρισταμένους μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και την πορεία των εργασιών της Εταιρείας εν μέσω  της πανδημίας.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

Με “βουτιά” 2% έχασε και τις 860 μονάδες το Χρηματιστήριο

Next Article

Προειδοποίηση Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. για το ΤΙΚ ΤΟΚ

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. και οι Ε.Κ. μέλη της ΠΟΜΕΚ “Η Παρέμβαση”…