ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Share:

Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το δ.τ. «Centric A.E.» που έλαβε χώρα την 22.7.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 20, παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό 36,89530% (ήτοι, 37.309.927,00 μετοχές εκ του συνόλου 101.123.806,00) των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και αποφασίστηκαν τα εξής:

1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, α) οι Ετήσιες εταιρικες και ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την εταιρικη Χρήση 2020 (από 1-1-2020 μέχρι και 31-12-2020), β) οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) οι Εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας για τις Ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2020-31.12.2020.

 

2) Εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, η συνολική διαχείριση της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλάχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.

 

3) Εκλέχθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, η ελεγκτική εταιρία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ (ΑΜ/ΣΟΕΛ 173, ΑΜ/ΕΛΤΕ 41) για τον  έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και των ενοποιημένων για την εταιρική  χρήση 2021 και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, και ορίστηκε και εγκρίθηκε η αμοιβή της.    

 

4)  Οι Μέτοχοι  ενημερώθηκαν ότι δεν καταβλήθηκαν αποζημιώσεις/ αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, αν και είχαν προ-εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22ας Ιουλίου 2020. Επίσης, προεγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, οι προκαταβολές αμοιβών/αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση για τη χρήση του 2021 υπό την αίρεση της έγκρισής τους από αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

 

5) Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2020 – 31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

 

6) Χορηγήθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, η άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 Ν. 4548/2018. 

 

7) Aνακοινώθηκε η εκλογή από το ΔΣ, ως νέου μέλους ΔΣ, του κ. Γρηγορίου Χρυσικόπουλου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δημητρίου Πεφάνη και επίσης η ανάκληση του παραιτηθέντος μέλους από την Επιτροπή Ελέγχου και ο ορισμός του κ. Γρηγορίου Χρυσικόπουλου ως νέου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε ως  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου τον ως άνω εκλεγέντα κ. Γρηγόριο Χρυσικόπουλο σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δημητρίου Πεφάνη.

 

8) Αποφασίστηκε η  Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει να λειτουργεί ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και να αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα οποία θα είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρία. Τα δύο (2) θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και το ένα (1) μη εκτελεστικό.

 

9) Αναγνώσθηκε η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1/2020 – 31/12/2020 στην Τακτική Γενική Συνέλευση και εγκρίθηκε το περιεχόμενό της.

 

10) Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας αναφορικά με τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

 

11) Εγκρίθηκε η επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας.

 

12) Εγκρίθηκε η προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρίας στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 δια της τροποποίησης των άρθρων 6,8,9,10,12,13,14,15 και 17 αυτού.

 

13) Ενημερώθηκε η Γενική Συνέλευση για τη συμμόρφωση της Εταιρίας στις υποχρεώσεις εταιρικής διακυβέρνησης του ν. 4706/2020.

 

14) Ακολούθησε ενημέρωση σχετικά με την πορεία και τις προοπτικές της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

 Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

Ψάλτης: H Alpha Bank σε θέση οδηγού στην εθνική προσπάθεια εκσυγχρονισμού της οικονομίας

Next Article

Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο για τους πελάτες του Piraeus Private Banking

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Διαβάστε όλο το Άρθρο...