ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Share:

 

Η ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ A.E., σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις εισηγμένες εταιρίες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πορεία των εργασιών της ως ακολούθως:

 

Βασικά οικονομικά μεγέθη :

 

Όμιλος (ποσά σε χιλ.ευρώ)

Εννεάμηνο 2021

Εννεάμηνο 2020

%

μεταβολή

ΓΆ Τρίμηνο 2021

ΓΆ Τρίμηνο 2020

% μεταβολή

Κύκλος εργασιών

 

10.366

8.513

21,77%

3.765

3.073

22,52%

Μικτό κέρδος από τις δραστηριότητες

4.080

3.713

9,88%

1.525

1.421

7,32%

Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων

3.120

2.581

20,88%

994

992

0,20%

Κέρδη προ φόρων και τόκων

2.382

1.782

33,67%

856

723

18,40%

Κέρδη προ φόρων

1.670

1.587

5,23%

708

677

4,58%

 

Εταιρία (ποσά σε χιλ.ευρώ)

Εννεάμηνο 2021

Εννεάμηνο 2020

%

μεταβολή

ΓΆ Τρίμηνο 2021

ΓΆ Τρίμηνο 2020

% μεταβολή

Κύκλος εργασιών

 

10.258

8.455

21,32%

3.734

3.053

22,31%

Μικτό κέρδος από τις δραστηριότητες

4.035

3.661

10,22%

1.503

1.419

5,92%

Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων

3.094

2.550

21,33%

979

978

0,10%

Κέρδη προ φόρων και τόκων

2.355

1.766

33,35%

842

724

16,30%

Κέρδη προ φόρων

1.644

1.557

5,59%

694

662

4,83%

 

 

Όπως προκύπτει από την παράθεση των βασικών οικονομικών μεγεθών του εννεαμήνου, τόσο ο Όμιλος όσο και η Εταιρία κατάφεραν, λόγω των σημαντικών επιδόσεων του τουρισμού και της άρσης των περιοριστικών μέτρων που υπήρξε στον χώρο της εστίασης κατά την διάρκεια του τρίτου τριμήνου, να αυξήσουν κατά 22% περίπου τον κύκλο εργασιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα του εννεαμήνου είναι επιβαρυμένα κατά ποσό 463 χιλ. ευρώ με έκτακτα κονδύλια από ζημία εκρίζωσης αμπελώνων στα πλαίσια αναδιάρθρωσης αυτού (δαπάνη που αφορά στη μητρική). Το ποσό αυτό προκύπτει από την διαφορά της ζημίας εκρίζωσης αμπελώνα ύψους 536 χιλ ευρώ μείον την επιδότηση που εισέπραξε η εταιρεία τον Σεπτέμβριο ύψους 73 χιλ. ευρώ.  Αν εξαιρεθεί το ποσό των 463 χιλ ευρώ από τα αποτελέσματα του εννεαμήνου, τα κέρδη προ φόρων της τρέχουσας περιόδου παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση.

Αναφορικά με τις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση, η Διοίκηση εκτιμά ότι τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Μητρικής θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν ικανοποιητική πορεία και κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2021. Όμως δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας ως προς την εξέλιξη της πανδημίας και των μέτρων που θα παρθούν για την αντιμετώπιση της καθώς επίσης και το πως θα εξελιχθεί το φαινόμενο της ενεργειακής κρίσης, είναι δύσκολο να μπορεί να γίνει αξιόπιστη εκτίμηση για την επίδραση του τελευταίου τριμήνου στα συνολικά κέρδη της χρήσης.

 

Παράλληλα, ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός παραμένει σταθερός σε σχέση με τις 30/6/2021 παρά τη συνέχιση του επενδυτικού πλάνου της εταιρίας και αναλύεται παρακάτω :

 

 

 

Όμιλος (ποσά σε χιλ. ευρώ)

30/9/2021

30/6/2021

Συνολικός τραπεζικός δανεισμός

9.663

9.763

Μείον Διαθέσιμα

-2.286

-2.552

Καθαρός τραπεζικός δανεισμός

7.377

7.211

 

 

Εταιρία (ποσά σε χιλ. ευρώ)

30/9/2021

30/6/2021

Συνολικός τραπεζικός δανεισμός

9.663

9.736

Μείον Διαθέσιμα

-2.212

-2.531

Καθαρός τραπεζικός δανεισμός

7.451

7.204

 Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

Εξανέμισε €3 δισ. από το Χρηματιστήριο η αφρικανική μετάλλαξη Covid

Next Article

Η Παγκόσμια συλλογική δράση και η ισχυρή δέσμευση των τραπεζών στο πλαίσιο του ΟΗΕ μπορούν να επιταχύνουν τις αλλαγές για ένα Βιώσιμο Μέλλον

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Διαβάστε όλο το Άρθρο...