ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

Αποτελέσματα Έτους 2021

Share:

Όμιλος INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

 

Αύξηση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας με κύριο συντελεστή τις νέες λύσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού

 

  • Πωλήσεις στα € 75 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 7,5%
  • Αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (adjusted EBITDA) στα € 7,2 εκατ. (+18,4%)
  • Κέρδη προ φόρων (adjusted EBT) στα 1,5 εκατ. (+153,9%)
  • Βασικός πυλώνας ανάπτυξης οι λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού

 

Κορωπί, 26/04/2022 – Η INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δημοσιοποιεί τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

 

Κατά τη χρήση του 2021, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά € 5,2 εκατ. ή +7,5% σε σύγκριση με το 2020 και ανήλθαν σε € 75 εκατ. από € 69,8 εκατ. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 68,0% των λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού που παρέχει ο Όμιλος, καθώς επίσης και στην αύξηση όλων των υπόλοιπων προϊοντικών κατηγοριών συνολικά κατά 2,5%. Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση οι μεταβολές στο επίπεδο των πωλήσεων ήταν οι ακόλουθες:

α) η σημαντική άνοδος των πωλήσεων από την παροχή λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού κατά +€ 3,7 εκατ.

β) η ενίσχυση των μεριδίων στην κατηγορία ψηφιακής εκτύπωσης και αποστολών με την ενσωμάτωση νέων πελατών με θετική μεταβολή κατά +€ 1,4 εκατ.

γ) η υψηλότερη ζήτηση στα έντυπα ασφαλείας στη Ρουμανία και Ελλάδα σε συνδυασμό με το εφάπαξ έργο της απογραφής του πληθυσμού στην Ελλάδα που αντιστάθμισαν τις απώλειες εντύπων από τους περιορισμούς του COVID-19 και οδήγησαν σε θετική μεταβολή κατά +€ 0,8 εκατ. και

δ) η καθυστέρηση του επανασχεδιασμού των τραπεζικών καρτών στην Ελλάδα που δημιούργησε μια χρονική υστέρηση στον τζίρο κατά € -0,7 εκατ.

 

Ανάλυση ανά προϊοντική κατηγορία

 

Ποσά σε χιλ. ευρώ

Έντυπα Ασφαλείας

Ψηφιακή Εκτύπωση & Αποστολή

Τραπεζικά Προϊόντα & Λύσεις Πληρωμών

Λύσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Total

 

 

 

 

 

 

Χρήση 2021

17.367

41.145

7.372

9.097

74.981

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήση 2020

16.526

39.727

8.111

5.414

69.779

 

 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

840

1.418

(739)

3.683

5.202

% μεταβολή

5,1%

3,6%

-9,1%

68,0%

7,5%

 

Η επικέντρωση και οι επενδύσεις του Ομίλου στην ανάπτυξη εξειδικευμένων και τεχνολογικά προηγμένων λύσεων προκειμένου να υποστηρίξει τους πελάτες του στον δικό τους ψηφιακό μετασχηματισμό είναι εμφανής και καθοριστική για το μέλλον, καθώς η συγκεκριμένη προϊοντική κατηγορία λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού αποτελεί:

α)  το 71% της αύξησης του κύκλου εργασιών για τη χρήση 2021 και

β) το 12,1% του συνολικού κύκλου εργασιών 2021 έναντι 7,8% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας άνοδο κατά 4,3 ποσοστιαίες μονάδες.

 

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 18,4% ή € 1,1 εκατ. από € 6,1 εκατ. το 2020 σε € 7,2 εκατ. το 2021, ως αποτέλεσμα του καλύτερου προϊοντικού μίγματος, ειδικότερα από την σημαντική συνεισφορά των λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού παρά την πρωτοφανή αύξηση του κόστους των πρώτων υλών και της ενέργειας.

 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε χιλ. ευρώ

31/12/2021

31/12/2020

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

%

 

 

 

 

 

Πωλήσεις

74.981

69.779

5.202

7,5%

 

 

 

 

 

Μικτό κέρδος

13.410

12.118

1.292

10,7%

(adjusted EBITDA)

7.228

6.106

1.122

18,4%

(adjusted EBT)

1.484

584

899

153,9%

Κέρδη προ φόρων (EBT)

893

412

481

116,9%

 

Παρά τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετώπισε ο Όμιλος και στο 2021 εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 κατάφερε να διπλασιάσει τα Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ), επιβραβεύοντας τις προσπάθειες της Διοίκησης και την εμπιστοσύνη των μετόχων της.

 

Ειδικότερα, όσον αφορά την πορεία των εργασιών στις κύριες γεωγραφικές αγορές, εξαιρουμένων των ενδοεταιρικών συναλλαγών, οι πωλήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε € 29,3 εκατ. έναντι € 28,1 εκατ. το 2020, σημειώνοντας άνοδο κατά € 1,2 εκατ. ή 4,3%.  Η άνοδος προήλθε από α) την αύξηση της συμμετοχής των λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού όπως της ηλεκτρονικής διαχείρισης και ψηφιοποίησης εγγράφων, αυτόματης αναγνώρισης και καταχώρησης εγγράφων, αυτοματοποίησης διαδικασιών κατά € 0,9 εκατ., β) την προσέλκυση νέων πελατών στην κατηγορία διαχείρισης και ταχυδρόμησης εγγράφων κατά € 2,4 εκατ., καθώς και γ) το εφάπαξ έργο της γενικής απογραφής του πληθυσμού στην Ελλάδα ποσού € 1,2 εκατ.. Σε αντιδιαστολή είχαμε τις εξής μειώσεις τζίρου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση από α) τη χρονική υστέρηση του επανασχεδιασμού των τραπεζικών καρτών που επηρέασε τον τζίρο κατά € -0,7 εκατ., και β) την απώλεια εσόδων της τάξης των € 2,6 εκατ. από τις επιπτώσεις που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) του 2021 ανήλθαν για την Ελλάδα σε € 1,6 εκατ. έναντι € 1,7 εκατ. το 2020, μειωμένα οριακά κατά € 0,1 εκατ., καθώς επηρεάστηκαν από την πρωτοφανή αύξηση του κόστους των πρώτων υλών και της ενέργειας στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

 

Στην αγορά της Ρουμανίας, οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 45,2 εκατ. έναντι € 40,9 εκατ. το 2020, σημειώνοντας άνοδο κατά € 4,3 εκατ. ή 10,6%.  Η άνοδος προήλθε κατά βάση από α) την αύξηση παροχής λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού κατά € 2,8 εκατ. στην περιοχή της ηλεκτρονικής διαχείρισης και ψηφιοποίησης εγγράφων, καθώς και υπηρεσίες σάρωσης και αρχειοθέτησης, και β) κατά € 1,5 εκατ. από την υψηλότερη ζήτηση σε έντυπα ασφαλείας καθώς η αγορά ανταποκρίθηκε θετικά στη χαλάρωση των μέτρων ως προς τους περιορισμούς του COVID-19 με αποτέλεσμα την ανάκαμψη της εσωτερικής κατανάλωσης. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) του 2021, ανήλθαν σε  € 5,6 εκατ. έναντι € 4,3 εκατ. το 2020, βελτιωμένα κατά € 1,3 εκατ. ή +29,3%, ως αποτέλεσμα του καλύτερου προϊοντικού μίγματος ειδικότερα από υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού.

 

Οι ενοποιημένες λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε € 4,2 εκατ. έναντι € 5,5 εκατ. το 2020. Η μείωση τους κατά € 1,3 εκατ. οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εμπορικών απαιτήσεων λόγω των αυξημένων πωλήσεων των τελευταίων μηνών της χρήσης. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε € 21,6 εκατ. το 2021 από € 18,6 εκατ. το 2020. Η αύξηση του κατά € 3 εκατ. οφείλεται στις εξαγορές και τις επενδύσεις που ο Όμιλος υλοποίησε στη χρήση 2021. Ειδικότερα, η εξαγορά του 61,5% του μετοχικού κεφαλαίου της κυπριακής εταιρείας CLOUDFIN LTD με τίμημα που ανήλθε σε € 1,2 εκατ. και το τίμημα για την αύξηση της συμμετοχής του Ομίλου κατά 15,52% και 14,55% αντίστοιχα των εταιρειών NEXT DOCS ECM EXPERT S.R.L. και NEXT DOCS CONFIDENTIAL S.R.L. στη Ρουμανία που ανήλθε σε 1,3 εκατ. ευρώ. Και οι δύο προαναφερθείσες επενδύσεις είναι σε εταιρείες με αποκλειστικό αντικείμενο την παροχή λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού. Επιπρόσθετα, οι επενδύσεις του Ομίλου σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό και λογισμικά προγράμματα ανήλθαν σε € 2,5 εκατ..

 

Παρά την τρέχουσα δύσκολη συγκυρία που σχετίζεται με την πανδημία COVID-19 και προσφάτως με την αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία από τον ανοδικό πληθωρισμό, τις ανοδικές τιμές ενέργειας και τις γεωπολιτικές εντάσεις, ο Όμιλος εστιάζει στην παροχή λύσεων υψηλής τεχνολογίας στο πεδίο της ασφαλούς διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών, επενδύοντας συνεχώς σε εξειδικευμένο προσωπικό για τη δημιουργία νέων καινοτόμων υπηρεσιών.

 

Ο Όμιλος έχοντας αποδείξει την δυνατότητα προσαρμογής στις ταχύτατα μεταβαλλόμενες και απρόβλεπτες συνθήκες της Ευρωπαϊκής αγοράς που δραστηριοποιείται αντιμετώπισε τις προκλήσεις και συνέχισε με προσήλωση στο στόχο ανάπτυξης υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, όπως οι υπηρεσίες Enterprise Document Management, Scanning & Archiving, καθώς και η παροχή εξειδικευμένων και τεχνολογικά προηγμένων λύσεων ψηφιοποίησης όπως Digital Onboarding (DoB), OCR/Data Capture Solutions αυτόματης αναγνώρισης παραστατικών και καταχώρησης (Process Automation) με χρήση Machine Learning (ML), Robotic Process Automation, και Cognitive Analytics Solutions, προκειμένου να υποστηρίξει τους υφιστάμενους και νέους πελάτες στον δικό τους ψηφιακό μετασχηματισμό.

 

Σχετικά με την INFORM LYKOS

H INFORM LYKOS (LYK.ATH) ιδρύθηκε το 1897, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1994 και παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες ασφαλούς διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών, καινοτομώντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και οργανισμών με την παροχή λύσεων υψηλής εξειδίκευσης. Απασχολεί 510 εργαζομένους με τέσσερις μονάδες παραγωγής σε Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία, ενώ κατέχει ηγετική θέση στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

 

Είναι μέλος της AUSTRIACARD  HOLDINGS, Αυστριακού ομίλου υψηλής τεχνολογίας πληροφορικής σε θέματα Hardware Embedded Security, που απασχολεί 1.400 άτομα και έχει διεθνή παρουσία με τρία Divisions, AUSTRIACARD, INFORM και NAUTILUS, στους τομείς της Ψηφιακής Ασφάλειας (Digital Security), της Διαχείρισης Πληροφοριών (Information Management) καθώς και του IoT αντιστοίχως. O Όμιλος AUSTRIACARD  HOLDINGS έχει ένα πολύ ισχυρό πανευρωπαϊκό επιχειρησιακό αποτύπωμα, από το Ηνωμένο Βασίλειο έως την Ελλάδα και την Τουρκία, με οκτώ παραγωγικές εγκαταστάσεις και επτά κέντρα προσωποποίησης στην Ευρώπη, καθώς και δύο επιπλέον κέντρα προσωποποίησης στην Νότια Αμερική και στις Η.Π.Α., που του επιτρέπουν να εξυπηρετεί τους πελάτες του, όπου και να βρίσκονται, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το 2021 σε pro-forma επίπεδο, ο Όμιλος πραγματοποίησε ενοποιημένο κύκλο εργασιών της τάξης των 200 εκατ. ευρώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.informlykos.com

Αποτελέσματα Έτους 2021Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

Στα χέρια του Elon Musk το Twitter – και τώρα;

Next Article

Η Intralot συγκαλεί Γενική Συνέλευση για Αύξηση Κεφαλαίου κατά ποσό που δεν θα υπερβαίνει το 150% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Discover how time and compounded growth of earnings can help…