ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Share:

Η εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το  Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ. αριθ. 677/24.5.2022 συνεδρίαση του, για λειτουργικούς σκοπούς αντικατέστησε την κα Αναστασία Χαϊδά του Ευάγγελου, από Αντιπρόεδρο ΔΣ και μη εκτελεστικό Μέλος, και την όρισε ως  Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ταυτόχρονα όρισε ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την κα Λυδία Χαϊδά του Ευαγγέλου και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

Κατόπιν τούτου εξέτασε ξανά το πλαίσιο των διατάξεων του 4706/2020 και την πλήρωση των εξής προϋποθέσεων:

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 3 άντρες και 4 γυναίκες, άρα περιλαμβάνουν την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, άρθρο 3 παρ.1β Ν.4706/2020.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τέσσερα (4) εκτελεστικά μέλη, ένα (1) μη εκτελεστικά μέλη και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, άρα πληροί το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν.4706/2020, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2), το κλάσμα στρογγυλοποιήθηκε στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.
 3. Ότι τα  ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τους όρους της ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και ως εκ τούτου δεν έχουν ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.
 4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας όπως αυτά προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρίας. 

Κατόπιν της παραπάνω αλλαγής η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως κάτωθι:

 

 1. Eυάγγελος Χαϊδάς του Νικολάου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
 2. Ιουλία Χαϊδά του Ευάγγελου, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
 3. Λυδία Χαϊδά του Ευάγγελου,  Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
 4. Κατσικάκης Περιστέρης του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
 5. Αναστασία Χαϊδά του Ευάγγελου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
 6. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
 7. Μεϊντάνη Αγγελική του Αλεξάνδρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η εκπροσώπηση της Εταιρίας παραμένει ως έχει, στον κ. Ευάγγελο Χαϊδά, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας καθώς και στην Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο, κ. Ιουλία Χαϊδά, οι οποίοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο καθένας χωριστά με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα, απεριόριστα την Εταιρία για τις πράξεις της, όπως αναφέρονται στο Καταστατικό.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται έως την 30η Ιουνίου 2026 και παρατείνεται αυτόματα έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

Ανακοίνωση ανασυγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Next Article

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το…