ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Share:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16.09.2022

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E

 

H Εταιρεία με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής «η Εταιρεία») γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και το άρθρο 4.1.3.3. παρ.1 και 2 του Κανονισμού του Χ.Α., τα ακόλουθα:

 

Την 16η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 56οχλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας (Οινόφυτα Βοιωτίας),  πραγματοποιήθηκε η εξ αναβολής Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της από 09.09.2022 αρχικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της, στην οποία παρέστησαν νόμιμα οι μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 48,83 % περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 1.488.326 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 3.048.000 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 7ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της από 28.07.2022 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπενθυμίζεται ότι κατά την από 09.09.2022 αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση, η αρχικά απαιτούμενη αυξημένη απαρτία (άνω του 50%) για λήψη αποφάσεως επί του 7ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης δεν επετεύχθη. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 (άρθρο 130 παρ.4) και του Καταστατικού (άρθρο 21), προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  

 

Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις επί του θέματος 7 της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 7ο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε υλοποίηση της από 17.06.2022 απόφασής του εισηγήθηκε στη Γενική Συνέλευση την μεταβολή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των σκοπούμενων επενδύσεων και την μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, που προήλθαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με βάση την από 18.12.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την ολοκλήρωση της οποίας αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους 3.048.000ευρώ. 

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 17.06.2022 αποφάσισε, με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον τα εξής:

1. ΕΠΕΝΔΥΣΗ 3 – Πακεταδόρος ραουλομηχανής Νο. 5 – Προϋπολογισθέν κόστος: 300 xιλ.ευρώ – εκτιμώμενη αρχική περίοδος ολοκλήρωσης της επένδυσης: 12 μήνες.

Όσον αφορά την εν λόγω σκοπούμενη επένδυση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε  ομόφωνα και παμψηφεί την μεταβολή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής της από 12 μήνες σε 24 μήνες αρχής γενομένης της ημερομηνίας πιστοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι τον Ιούνιο του 2023.  Επισημαίνεται δε ότι η εν λόγω μεταβολή οφείλεται σε καθυστέρηση στον χρόνο παράδοσης ενός τμήματος/εξαρτήματος του πακεταδόρου από τον προμηθευτή λόγω των καθυστερήσεων που πλήττουν παγκοσμίως την εφοδιαστική αλυσίδα.

 

2. ΕΠΕΝΔΥΣΗ 4 – Συγκολλητική μηχανή ραουλομηχανής Νο. 8 – Προϋπολογισθέν κόστος: 120 xιλ.ευρώ – εκτιμώμενη αρχική περίοδος ολοκλήρωσης της επένδυσης: 12 μήνες

Όσον αφορά την εν λόγω σκοπούμενη επένδυση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε  ομόφωνα και παμψηφεί την μεταβολή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής της από 12 μήνες σε 16 μήνες αρχής γενομένης της ημερομηνίας πιστοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι τον Οκτώβριο του 2022. Επισημαίνεται ότι και η εν λόγω μεταβολή του χρονοδιαγράμματος οφείλεται στις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην εφοδιαστική αλυσίδα παγκοσμίως, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.   

 

3. ΕΠΕΝΔΥΣΗ 5  – Πριόνι ακριβείας ραουλομηχανής Νο. 7  – Προϋπολογισθέν κόστος: 230 xιλ.ευρώ – εκτιμώμενη αρχική περίοδος ολοκλήρωσης της επένδυσης: 12 μήνες

Όσον αφορά την εν λόγω σκοπούμενη επένδυση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε  ομόφωνα και παμψηφεί την μεταβολή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής της από 12 μήνες σε 16 μήνες αρχής γενομένης της ημερομηνίας πιστοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι τον Οκτώβριο του 2022, δεδομένου ότι η εξόφληση της επένδυσης αυτής, ως εκ τούτου και η πλήρης διάθεση των αντίστοιχων προϋπολογισθέντων κεφαλαίων, θα λάβει χώρα σε χρόνο μεταγενέστερο του αρχικού χρονοδιαγράμματος, λόγω έκδοσης Letter of Credit με ημερομηνία εξόφλησης Οκτώβριο 2022. 

4.ΕΠΕΝΔΥΣΗ 6 – Εγκατάσταση Ρομποτικής σε αποθήκη ετοίμων προϊόντων – Προϋπολογισθέν κόστος: 350 xιλ.ευρώ – εκτιμώμενη αρχική περίοδος ολοκλήρωσης της επένδυσης: 18 μήνες.

Όσον αφορά την εν λόγω σκοπούμενη επένδυση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε  ομόφωνα και παμψηφεί την μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων και συγκεκριμένα, με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον, αποφάσισε να μην διατεθεί το ποσό των 350 χιλ.ευρώ στην εγκατάσταση Ρομποτικής σε αποθήκη ετοίμων προϊόντων αλλά να δοθεί για την κατασκευή νέας αποθήκης ετοίμων προϊόντων και πρώτων υλών εκτιμώμενου συνολικού κόστους περίπου 900 χιλ.ευρώ στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας, βάσει την υπ’ αρ. 159/2011 Αδειας Οικοδομής προς εξυπηρέτηση του αυξημένου όγκου εργασιών της Εταιρείας, η δε πλήρης ολοκλήρωση του έργου αυτού εκτιμάται σε 14 μήνες (από τον 06.2022 έως τον 08.2023). Επισημαίνεται δε ότι το κόστος του έργου της νέας αποθήκης θα καλυφθεί εν μέρει από την ανακατανομή της διάθεσης ποσού 350 χιλ ευρώ εκ των αντληθέντων κεφαλαίων τα οποία προορίζονταν για την κατασκευή της ρομποτικής αποθήκης και τα υπόλοιπα από ίδια κεφάλαια. Περαιτέρω, αποφάσισε  ομόφωνα και παμψηφεί την μεταβολή του χρονοδιαγράμματος της εν λόγω επενδύσεων προσδιορίζοντάς τον εκ νέου σε 26 μήνες αρχής γενομένης της ημερομηνίας πιστοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι τον Αύγουστο του 2023. Η προτεινόμενη αλλαγή οφείλεται στην αξιοσημείωτη καθυστέρηση παγκοσμίως στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην έλλειψη πρώτων υλών γεγονός που είναι πιθανό να καθυστερήσει περαιτέρω την υλοποίηση της επένδυσης περισσότερο από τρία έτη. Επιπλέον, δεδομένης της αύξησης των πωλήσεων της Εταιρείας κατά τις τελευταίες δυο οικονομικές χρήσεις, οι οποίες και μετά την πλήρη υλοποίηση των ανωτέρω σκοπούμενων υπό 1,2,3,4 και 5 επενδύσεων αναμένεται να αυξηθούν ακόμα περισσότερο, ο Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του εκτίμησε ότι τα αντληθέντα κεφάλαια είναι σκοπιμότερο να διατεθούν στην κατασκευή νέας αποθήκης, που θα εξυπηρετήσει ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τον αυξημένο όγκο εργασιών και εν γένει τις ανάγκες της Εταιρείας.  

5.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1, 2 και 5: 

Όσον αφορά τον τρόπο διάθεση του αδιάθετου ποσού κεφαλαίων ύψους 39 χιλ.ευρώ που αφορούσαν την αγορά πριονιού κοπής δεμάτων ετοίμων προϊόντων (ΕΠΕΝΔΥΣΗ 1), μηχανής ελέγχου ραφής χαλυβδοσωλήνων (ΕΠΕΝΔΥΣΗ 2) και πριονιού ακριβείας ραουλομηχανής Νο. 7 (ΕΠΕΝΔΥΣΗ 5), το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί να διατεθεί στην (ΕΠΕΝΔΥΣΗ 6) η οποία αντικαθίσταται με την κατασκευή νέας αποθήκης ετοίμων προϊόντων και πρώτων υλών στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας βάσει την υπ’ αρ. 159/2011 Αδειας Οικοδομής

Σε συνέχεια της ανωτέρω εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε με την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.4706/2020 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 4 του Ν.4548/2018, ήτοι ποσοστό απαρτίας 48,83 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της,  και συγκεκριμένα κατά πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.488.326 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 0, τόσο την μεταβολή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των σκοπούμενων επενδύσεων όσο και την μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, που προήλθαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με βάση την από 18.12.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές προτάθηκαν και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 17.06.2022 απόφασή του.

 

Οινόφυτα 21.09.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Απόσπασμα Πρακτικού Επαναληπτικής ΤΓΣ 16.09.2022Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

Next Article

Ξεφούσκωσαν οι τιμές σε αέριο και πετρέλαιο μετά το μεσημέρι

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Χάνουν την άνοδο και τα ημερήσια κέρδη που παρουσίαζαν μετά…