ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Οικονομικά Άρθρα και Ειδήσεις με άποψη

ΔΕΗ: Νέοι ξένοι επενδυτές κάλυψαν 87% της αύξησης – Προσέφεραν κεφάλαια άνω των 4 δις ευρώ

Share:

Με προσφορές για κεφάλαια άνω των 4 δις ευρώ, ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία η αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ. Η Επιχείρηση, πέτυχε να φέρει στο μετοχολόγιό της και την ελληνική αγορά, κατά κανόνα ξένους επενδυτές και επιπλέον νέους επενδυτές.

Η αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ σηματοδοτεί:

*Αλλαγή σελίδας συνολικά για την Επιχείρηση

*Αλλαγή σελίδας και για το ΧΑ καθώς 9 στους 10 επενδυτές είναι μακροπρόθεσμοι, 87% είναι ξένοι και εισάγουν στη ΔΕΗ και το ΧΑ κεφάλαια από το εξωτερικό και 8 στους 10 είναι νέοι επενδυτές στη ΔΕΗ…

*Άνοιγμα των δυνατοτήτων της ΔΕΗ να εξελιχθεί σε παράγοντα αναφοράς και γεωπολιτικής ισχύος στον κλάδο της ενέργειας.

Η ΔΕΗ αντλεί τελικά 1,35 δις ευρώ στο ανώτατο όριο τιμής των 9 ευρώ.

Κάπως έτσι μπαίνουν στο μετοχολόγιο της Επιχείρησης τα κορυφαία ονόματα διεθνώς, όπως μεταξύ άλλων CVC, Oak Hill, EBRD, BlackRock, Fidelity, Wellington, Helikon κλπ.

Με τα κεφάλαια που αντλεί η ΔΕΗ θα πραγματοποιήσει μεγάλη στροφή σε ΑΠΕ μέσα από μεγάλο πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα. Η ΔΕΗ θα μετατραπεί σε «πράσινο» πόλο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της ΝΑ Ευρώπης.

Η ανακοίνωση της εταιρίας αναφέρει:

“Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η συνδυασμένη προσφορά των 150.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €2,48 η κάθε μία (οι “Νέες Μετοχές”), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών και με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της ΔΕΗ, και οι οποίες προσφέρθηκαν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/1129, τους Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμούς 980/2019 και 979/2019, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις οικείες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η “Δημόσια Προσφορά”) και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στην αλλοδαπή με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών (book building) (η οποία δε συνιστά δημόσια προσφορά κατά τις διατάξεις του Κανονισμού 2017/1129 και της λοιπής εφαρμοζόμενης νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένου του νόμου US Securities Act του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί) (η “Ιδιωτική Τοποθέτηση” και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η “Συνδυασμένη Προσφορά”), σύμφωνα με την από 29.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε δυνάμει της από 19.10.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (η “Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου”).

Με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding process) διάρκειας τριών ημερών, και σε συμφωνία με τους Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners) της Ιδιωτικής Τοποθέτησης (Citigroup Global Markets Europe AG και Goldman Sachs Bank Europe SE), το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ όρισε την τελική τιμή διάθεσης σε €9 ανά Νέα Μετοχή. Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώνεται στο ανώτατο επίπεδο του αρχικού εύρους τιμών διάθεσης €8,50 – €9,00 ανά Νέα Μετοχή, σύμφωνα με την από 29.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ. Ως εκ τούτου, η ΔΕΗ αναμένεται να αντλήσει κεφάλαια €1,35 δις από τη Συνδυασμένη Προσφορά.

Η Συνδυασμένη Προσφορά προσέλκυσε ευρεία συμμετοχή από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές, και ολοκληρώθηκε με πολλαπλή υπερκάλυψη, με τη ζήτηση που προήλθε από την Ιδιωτική Τοποθέτηση και τη Δημόσια Προσφορά να ξεπερνά τα  € 4 δις.

Μετά την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ή περίπου την 11.11.2021, η ΔΕΗ αναμένει ότι οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους αυτών μέσω του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων την ή περίπου την 15.11.2021, ενώ η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ξεκινήσει την ή περίπου την 16.11.2021. Η ΔΕΗ θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις επόμενες ενέργειες και το χρονοδιάγραμμα της εναπομείνασας διαδικασίας της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με νεότερη ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ κ. Γεώργιος Στάσσης σχολίασε:

«Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνδυασμένης προσφοράς στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ με ιδιαίτερη επιτυχία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με πολλαπλή υπερκάλυψη, αποδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές της ΔΕΗ αλλά και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα.

Η συναλλαγή αυτή αποτελεί ορόσημο για την ΔΕΗ καθώς θα της επιτρέψει να επιταχύνει το πρόγραμμα μετασχηματισμού της και το επενδυτικό της πλάνο σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με στόχο την σημαντική αύξηση της  λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου.

Παράλληλα, θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης για τον μετασχηματισμό της ΔΕΗ σε μια περιβαλλοντικά βιώσιμη και ψηφιακή εταιρεία ενέργειας».

 

Η Citigroup Global Markets Europe AG και η Goldman Sachs Bank Europe SE ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners). Η Alpha Τράπεζα Α.Ε., η Τράπεζα Eurobank Α.Ε., η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως Κοινοί Συντονιστές (Co-Bookrunners) της Ιδιωτικής Τοποθέτησης.

Επιπλέον, οι “Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.”, “Alpha Τράπεζα Α.Ε.”, “Τράπεζα Eurobank Α.Ε.”, “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.” και η “Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.” ενεργούν ως Κύριοι Ανάδοχοι και η “Τράπεζα Optima bank Α.Ε.” ενεργεί ως Ανάδοχος της Δημόσιας Προσφοράς. Η “Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.”, ενεργεί επίσης ως Σύμβουλος Έκδοσης της Δημόσιας Προσφοράς.

The post ΔΕΗ: Νέοι ξένοι επενδυτές κάλυψαν 87% της αύξησης – Προσέφεραν κεφάλαια άνω των 4 δις ευρώ appeared first on Banks.com.gr.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Previous Article

Δελτίο Τύπου: Πορεία αποτελεσμάτων περιόδου 1/1 – 30/9/2021 και 3ου τριμήνου 2021

Next Article

Με κέρδη έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά την απόφαση της BoE

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Προτεινόμενα:
Σε υψηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι ευρωπαϊκές αγορές μετά από την ευχάριστη…